Trubičky


     

RURC 2X2mm (0,25) - Crimp tubes


RURC - Crimp tubes
stříbro 925/1000

Z: 0,56 € / 18 ks

Available in large quantities

RURP - 2,0 mm / 5 mm


RURP - 2,0 mm /  5 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,61 € / 0.568g (8 ks)

42 packages available

RURC 1,5X2mm (0,25) - Crimp tubes


RURC - Crimp tubes
ze stříbra 925/1000

Z: 0,55 € / 25 ks

22 packages available

RURC 1,5X2mm (0,30) - Crimp tubes


RURC - Crimp tubes
ze stříbra 925/1000

Z: 0,54 € / 21 ks

Zásilka během 5-20 pracovních dní

RURL M - 1,5 mm / 25 mm


RURL M - 1,5 mm / 25 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,59 € / 0.560g (2 ks)

Available in large quantities

EL 5,0 / 4,3


EL  8 (5,00 MM)
stříbro 925/1000

Z: 0,79 € / 0.630g (2 ks)

Available in large quantities

EL 6,3 / 4,3


EL  9 (6,30 MM)
stříbro 925/1000

Z: 0,95 € / 0.770g (2 ks)

Available in large quantities

RURL M - 1,5 mm / 10 mm


RURL M - 1,5 mm / 10 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,62 € / 0.570g (5 ks)

44 packages available

RURP - 1,5 mm / 25 mm


RURP - 1,5 mm / 25 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,59 € / 0.560g (2 ks)

136 packages available

RURL M - 2,0 mm / 25 mm


RURL M - 2,0 mm / 25 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,56 € / 0.540g (1 ks)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

RURS - 1,5 mm / 15 mm


RURS - 1,5 mm / 15 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,71 € / 0.656g (4 ks)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

RURL M - 1,5 mm / 15 mm


RURL M - 1,5 mm / 15 mm
ze stříbra 925/1000

Z: 0,72 € / 0.664g (4 ks)

117 packages available

RURL M - 1,5 mm / 20 mm


RURL M - 1,5 mm / 20 mm
ze stříbra 925/1000

Z: 0,72 € / 0.663g (3 ks)

Available in large quantities

RURL B - 4,0x3,8 mm / 27 mm


DOUBLE RURL B - 4,0x3,8 mm / 27 mm
stříbro 925/1000

Z: 1,17 € / 1.100g (1 ks)

41 packages available

RURL M - 2,0 mm / 20 mm


RURL M - 2,0 mm / 20 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,92 € / 0.860g (2 ks)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

RURP - 3,6 mm / 10 mm


RURP - 3,6 mm / 10 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,59 € / 0.540g (2 ks)

179 packages available

EL 3,0 / 4,3


EL  6 (3,00 MM)
stříbro 925/1000

Z: 0,73 € / 0.555g (3 ks)

Available in large quantities

RURP - 2,33 mm / 3 mm


RURP - 1,5 mm /  5 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,56 € / 0.520g (10 ks)

42 packages available

RUR - 7,5 mm / 35 mm


RUR - 7,5 mm / 35 mm
stříbro 925/1000

Z: 3,60 € / 2.760g (1 ks)

33 packages available

RURP - 1,5 mm / 20 mm


RURP - 1,5 mm / 20 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,70 € / 0.660g (3 ks)

1 packages available

RURP - 1,5 mm / 10 mm


RURP - 1,5 mm / 10 mm
ze stříbra 925/1000

Z: 0,59 € / 0.550g (5 ks)

Available in large quantities

RURP - 1,5 mm / 15 mm


RURP - 1,5 mm / 15 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,54 € / 0.510g (3 ks)

79 packages available

EL 2,5 / 4,3


S-CHARM 48
stříbro 925/1000

Z: 0,71 € / 0.540g (3 ks)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

RURP - 2,0 mm / 10 mm


RURP - 2,0 mm / 10 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,62 € / 0.580g (4 ks)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

RURP - 2,5 mm / 3 mm


RURP - 2,5 mm /   3 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,58 € / 0.540g (9 ks)

171 packages available

RURP - 2,0 mm / 15 mm


RURP - 2,0 mm / 15 mm
ze stříbra 925/1000

Z: 0,67 € / 0.633g (3 ks)

118 packages available

RURS - 1,5 mm / 20 mm


RURS - 1,5 mm / 20 mm
ze stříbra 925/1000

Z: 0,70 € / 0.654g (3 ks)

149 packages available

RURP - 2,5 mm / 30 mm


RURP - 2,5 mm / 30 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,54 € / 0.530g (1 ks)

40 packages available

RURS - 1,5 mm / 25 mm


RURS - 1,5 mm / 25 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,58 € / 0.546g (2 ks)

1 packages available

RURP - 1,5 mm / 5 mm


RURP - 1,5 mm /  5 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,59 € / 0.540g (9 ks)

24 packages available

RURS - 1,5 mm / 10 mm


RURS - 1,5 mm / 10 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,66 € / 0.600g (4 ks)

Available in large quantities

RURP - 2,5 mm / 5 mm


RURP - 2,5 mm /   5 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,56 € / 0.528g (6 ks)

135 packages available

DOUBLE RURL B - 4,0x3,8 mm / 27 mm


DOUBLE RURL B - 4,0x3,8 mm / 21,5 mm
stříbro 925/1000

Z: 2,48 € / 2.240g (1 ks)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

RURP - 2,0 mm / 20 mm


RURP - 2,0 mm / 20 mm
ze stříbra 925/1000

Z: 0,59 € / 0.564g (2 ks)

125 packages available

EL 3,7 / 17,5


EL 4
ze stříbra 925/1000

Z: 0,79 € / 0.660g (1 ks)

8 packages available

RURP - 2,0 mm / 25 mm


RURP - 2,0 mm / 25 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,73 € / 0.704g (2 ks)

73 packages available

RURL B + KC - 4,0x3,8 mm / 27 mm


RURL B + KC - 4,0x3,8 mm / 27 mm
stříbro 925/1000

Z: 1,34 € / 1.170g (1 ks)

10 packages available

RURL M - 2,0 mm / 10 mm


RURL M - 2,0 mm / 10 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,71 € / 0.660g (3 ks)

139 packages available

RURP - 2,5 mm / 20 mm


RURP - 2,5 mm / 20 mm
stříbro 925/1000

Z: 0,73 € / 0.708g (2 ks)

118 packages available

RURP - 1,5 mm / 30 mm


RURP - 1,5 mm / 30 mm
ze stříbra 925/1000

Z: 0,71 € / 0.680g (2 ks)

141 packages available